Bencsi Zoltán: dr. Atilla hagyományok (5.)

Amikor Gunther látja a fiatalok vonzalmát, elhatározza, hogy ő is megnősül. A Rajnántúli Brunhildáról beszéltek neki csodás dolgokat s azt szeretné feleségévé tenni. El is indult jó vitézei, Sigfried, Hagen meg Dankwart társaságában s eljut Brunhilda udvarába. Brunhilda kijelenti, hogy csak annak lesz a felesége, aki őt a dárdavetésben felülmúlja. Gunther nem igen értett a dárdavetés művészetéhez, ezért igen elszomorodott, Siegfried azonban megvigasztalja, hogy elhozza számára Albrich törpe csuklyáját, amely majd láthatatlanná teszi. Így is történt. Ezen csuklya és Sigfried ügyességével legyőzik Brunhildát, aki tartja a szavát, Guntherhez megy. Sigfried azonban magához veszi a győzelem emlékéül Brunhilda övét és gyűrűjét és azt elteszi magának.
Nagy diadallal térnek vissza Wormsba- Menyegzői lakomát ülnek Sigfried Krimhildával; Gunther pedig Brunhildával kél egybe. Gyermeke is születik mindkét párnak, melyet egymás iránti tiszteletből a Gunther gyermekét Sidfriednek, a Sidfriedét pedig Gunthernek nevezik el.
Brunhildát azonban nagyon bántotta, hogy a dárdavetésben őt férje legyőzte, másfelől Hagen is tüzelte őt Sigfried ellen, akinek már régtől fogva nem tetszett a vitéz, aki az ő hősiességét elhomályosította. Mindezeken felül Sigfriedet Brunhilda irigyelte Krimhildától.
Brunhilda elhatározta Sigfried elvesztét. Nagy ünnepélyt rendeztet férjével, amelyen megjelenik a környék minden számottevő vitéze és nemese. Brunhilda beléköt Krimhildába, aki haragjában kimondja, hogy Brunhildát nem Gunther győzte le, hanem az ő ura. Ez még jobban tüzeli Brunhildát. Az udvari vadászaton, mikor Sigfried egy forrásnál megáll s szomját oltja, Hagen leszúrja őt. Krimhilda mindent megtud és bosszút esküszik. Tervét azonban magába rejti.
Hagen közbenjárására Gunther kibékül Krimhildával s elhatározzák, hogy a nagy kincseket hazaszállítják a wormsi udvarba, ahol Krimhilda az anyjánál marad. A bűvös csuklya segítségével könnyen elveszik azokat a kincsőrző Albrich törpétől. De Hagen kapzsiságát, aki a kincsek hazaszállításával volt megbízva, megragadja az irigység s a kincsek nagy részét a Rajnába fordíttatja. Megesküdtette embereit, hogy erről a dologról hallgatnak.
Ezzel lezárult a Niebelung ének első része. A második rész Krimhildának Atillával való dolgával foglalkozik. Krimhilda 13 évig maradt özvegységben, de egy percre sem feledte bosszúját. Leste az alkalmat, hogy Hagennel leszámolhasson.
Az alkalom akkor látszott adódni, amikor Atilla neje, Herkia (Helche) meghalt, Atilla figyelmét felhívták Sigfried gyönyörű özvegyére és az 500 válogatott nemes apródot küldött a burgundi királylányhoz követségbe.
Krimhilda megörült, mert tudja, hogy Atilla révén nagy hatalomhoz jut és minden ellenségével leszámolhat. Kegyesen fogadja a követséget és válaszát másnapra ígéri.
Krimhilda az öreg és bölcs Rüdigert hívatja magához, hogy megbeszélje vele a dolgokat. Az aggasztja, hogy Atilla pogány, és az ő kedvéért nem lesz kereszténnyé.
Rüdiger azzal vigasztalja Krimhildát, hogy Atilla már volt keresztény, de összeveszett a pápával, ezért lett újból pogány, Krimhildának azonban módjában áll végleg áttéríteni.
Krimhilda ezek után nem habozik és másnap a követséggel Geiselher kíséretében útnak indul. Kincseit is magával akarta vinni, de Hagen nem engedte. Rüdiger a kitörni készülő viszályban közbelépett s azzal nyugtatta meg Krimhildát, hogy egy olyan nagy úr, mint Atilla, nem szorul az ő kincseire. Passauban Pilgrin püspök azzal búcsúztatja, hogy Atillát térítse meg.
Atilla értesülvén követsége sikeréről, elébük megy fényes kísérettel. Cezimorba (?) viszi, Herkia asszony kedvenc tartózkodó helyére.
A 17 napig tartó lakodalmon részt vesz Európa majdnem minden fejedelme. Krimhildának Atillától Ortlieb (Aladár) nevű gyermeke származik s bár már 13 évig élet együtt, egy pillanatig sem hagy fel Krimhilda a bosszú tervével.
Ekkor végre alkalom kínálkozik. Atilla fényes ünnepélyt rendez, amelyre Krimhilda biztatására meghívja Vidor és Tobor követei útján Gunthert is udvarával együtt. Giselher és Gernot nagy örömmel fogadják a meghívást, Hagen azonban aggodalmaskodik.
Minthogy Gunther nem tágít, Hagen hajlandó az 1060 lovagból 9000 szolgából álló kíséretet vezetni.
Etzel várában Krimhilda éppen az ablaknál áll, amikor a vendégek megérkeznek, örömteljesen elébük szalad és Giselhert megcsókolja. Hagenra azonban rá sem néz, amiből az gyanút fog. Hagen megegyezik Volkerral, hogy állandóan őrt állnak és fegyvereiket sohasem teszik le. Egy éjjel Krimhilda emberei megkísérlik Hagen meggyilkolását, de amikor látják az őrséget, visszahúzódnak.
Krimhilda a sikertelenség után ráveszi Budát (Blaedét), hogy tervét pártolja. Megesküdteti, nagy kincseket és szép özvegyet ígér neki.
Az egyik lakoma alkalmával Atilla bemutatja Aladárt a vendégeknek s megjegyzi, hogy a burgundi udvarban fogja neveltetni, amire Hagen gúnyosan megjegyzi: „Nagyon vézna a gyerek, alig lesz belőle valami”. Atillát rosszul érinti a megjegyzés, de füle mellett hagyja elfutni. Krimhilda azonban toporzékol.
Ezen időben a várban Buda Dankwarttal összevész, egymással párbajt vívnak, aminek Buda halála lett a vége, amire iszonyú öldöklés kezdődött. Dankwart Atillához fut a hírrel.
Már más alkalommal is történt kisebb csetepaté. Atilla azonban közbelépett s elsimította a bajt, most is békítőleg akart közbelépni. Hagent azonban elragadja indulatja, megöli Atilla udvarmesterét és Tobornak levágta jobb karját, amire nagy vérengzés támad, amit Atilla még most is békítő szóval akar elintézni s az öldöklők közé akar menni, de Krimhilda és Detre visszatartják, Hagen a dán királyt, Iringet is megöli, s 7000 hun esett el.
Krimhilda Hagenra gyújtja a palotát, ahol el volt szállásolva, de az most is megmenekül. Rüdiger 500 fegyveressel támad, megöli Gernot, az meg őt szúrja le.
Az újból kitört viadalban már csak Hagen és Gunther vannak életben. Őket azonban elevenen elfogja a nerni Detre és kiszolgáltatja Krimhildának.
Krimhilda Hagentól kincseit követeli, aki azonban azt csak akkor hajlandó megmondani, hogy hol vannak, ha Gunther már nem él. Erre Krimhilda kénytelen Gunthert megöletni és fejét Hagennak elküldeni.
Hagen azonban ezek után sem mondja meg a kincsek helyét, mire Krimhilda megöleti Hagent. Krimhildát viszont Hildebrand gyilkolja meg.

(folytatjuk)
(Atilla, 1942. márc. 41. sz.)