Esküszöveg

 Esküszöveg

 az évezred legszerencsétlenebb korszakának minden magyarja számára

 Írta: Dr. Dajka András

 Én . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . esküszöm a Világegyetem összes működésében megnyilvánuló ősi Istenünkre, valamint Nimród ősapánk, Hunor, Magor, Atilla, Árpád és a többi honszerző őseink, a magyar ezer év többi igaz nagyjai és nagy vértanúi emlékére, hogy – mint a magyar faj gyermeke
– Nagy-Magyarország eltékozlásának és a maradék kis ország végpusztulással fenyegetettségének a korszakában életemet magyar fajom megmentésének, megerősítésének, boldogulásának akarom szentelni.

 Esküszöm, hogy elsősorban is igyekezni fogok a teremtő és megtartó Istenünket: a magyarok ősi Világegyetemistenét, a maga igaz valóságában megismerni és tisztelni. Minden köz- és magánérdekű munkám megkezdésekor az Ő segedelméhez fordulok, befejezésekor az Ő áldását fogom kérni a munkára. Igyekezni fogok az egyén, a család és a nemzetcsalád életboldogságának természettörvényeit: a valóban örök „dogmák”-at alaposan megismerni és igyekezni fogok azok lelkiismeretes betartása által a magam, családom és nemzetcsaládom tökéletesedését, boldogságát biztosítani. Azon biztos tudattal cselekszem ezeket, hogy az abszolút igazságos Istentől kilenc évszázadon át éppen azért érdemelt a nemzet jobbágysorsot, katasztrófákat és trianoni szétszaggatást, mert nem kereste Őt mély vallásossággal. Nem követte a nemzetek boldogságának, különösen a fajszeretetnek és fajtestvéri egyenlőségnek örök természettörvényeit. Idegenimádóvá lett és szolgalelkűen beletörődött a jobbágysorsba.

 Esküszöm, hogy az örök Isten után, az örök természettörvények szerint nem a zsidó nép, hanem a saját magyar fajtám ősszüleinek, őseinek, prófétáinak és a többi igai nagyjainak, vértanúinak emlékét fogom vallásosan tisztelni. Csak ezek után az emberi haladás más fajhoz tartozó igaz nagyjainak, prófétáinak emlékét. Szent bibliám is saját fajom története lesz.

 Esküszöm, hogy az ősi Világegyetemisten és saját őseink emlékei iránti kötelességek teljesítése után, a legszívósabb kitartással magyar fajom öntudatra ébredéséért, nagy lelki megújhodásáért fogok munkálkodni. A magyar szerencsétlenség nagyságára tekintettel még erősebb, igazibb faji öntudatra
ébredésért, mint amilyen a megszálló nemzetek és bennünket végpusztulással fenyegető németek faji öntudata, lelki megújhodása. Tudom, hogy a hitbeli magújhodás után a kilenc évszázad óta céltudatosan bódított magyar fajnak ez az alapszükséglete. Faji öntudattal megbecsülöm turáni ősi nemes származásomat és a magyar fajtisztaságának megóvása, az idegen vérrel keresztezettek fajtisztulása érdekében törvényes biztosítékot követelek. Fajöntudatosan megbecsülöm a múlt és jelen minden magyar értékét és másokkal is megbecsültetni igyekszem. Bátran szembeszállok azokkal az „átértékelőkkel”, akik ezeket az értékeket kisebbíteni, megcsúfolni, a magyar lelkeket letörni igyekeznek.

 Esküszöm, hogy a népek fajöntudatának világtörténelmi korszakában, Magyarországon a magyar faj uralmát biztosítani törekszem. Minden magyar fajtestvéremet támogatni fogom az őt megillető azon munkaalkalom, őrhely, tisztség, vagy hatalmi állás elnyerésénél, ahol – a megélhetés biztosításán felül – legtöbbet használhat magyar fajtánknak és ahonnan legtöbbet áldozhat anyagilag is fajtánk boldogulásáért. Bátran küzdeni fogok, hogy Magyarországon fajmagyar legyen az államfő, fajmagyarok legyenek a kormány, a törvényhozás, a vallásügy, a nevelésügy, az igazságszolgáltatás, a közigazgatás, a karhatalmak és minden más köztisztségek betöltői. Viszont a jogos tulajdonosnak az idegen bitorló elleni igazságos gyűlöletével, azonban mégis az általuk velünk szemben nem gyakorolt lovagiassággal fogok
küzdeni azon álmagyar vendég-idegenek ellen, akik akár a svábösszetartás, akár a zsidófajtestvériség támogatásával a fajmagyarokat megillető munkaalkalmakat, őrhelyeket, tisztségeket, vagy a hatalmi állásokat elfoglalták, vagy pedig akik a magyar földet, a magyar vagyont birtokolják. Szívósan, azonban mégis tapintatosan dolgozni fogok úgy ezeknek, mint minden más vendégidegennek ősi hazájába viszszatelepedése
érdekében.

 Esküszöm, hogy Magyarországon a magyar faj uralmának erősödését is biztosítani törekszem. Saját családom, rokonaim, fajtestvéreim családjaiban, esetleg az igazi magyar ifjak szervezeteiben is igyekezni fogok odahatni, hogy minden magyar gyermek, minden magyar ifjú ezután tudatosan készüljön a
reá váró nagy feladatokra. Különösen, hogy a diplomás pályákon minden fajmagyar ifjú készüljön a vendégidegen álmagyarok felváltására és a magyar fajt felrázó, megerősítő munkáknak alapos, eredményes elvégzésére.

 Esküszöm, hogy magyar fajtestvéreimnek magas színvonalú általános kulturális megerősödéséért is munkálkodni fogok. Ősi faji alapozottságú, amellett XX. századbeli dánrendszerű műveltséghez jusson a magyar nép minden fia. Ipari, kereskedelmi, közép- és felsőoktatási lehetőségek legyenek biztosítva a szegénysorsú tehetséges magyar ifjak részére: arra is törekedni fogok. Valamint arra, hogy ez a kultúra tisztult, boldogító, reális Világegyetemhitet, természettörvény-dogmákon alapuló, megjavító vallásosságot, a németekénél erősebb faji öntudatot és a megújhodó világba beilleszkedést biztosító elfogulatlan messzelátást biztosítson az új magyar nemzedékek számára!

 Esküszöm, hogy a tisztult Istenfogalom természettörvényeihez és honszerző őseink alapalkotmányának, végrendeletének: a vérszerződésnek parancsaihoz képest az általuk a turáni faj részére viszszaszerzett haza földjének a magyar testvérek közötti arányos megosztásáért is küzdök. Küzdök azért, hogy „senki ne legyen kizárva” az ősi örökségből és minden magyar érezze, hogy valóban hazája Magyarország!

 Esküszöm, hogy a mezőgazdaság helyett ipari, kereskedelmi és egyéb haszonhajtó foglalkozásokat űzők boldogulását is támogatni fogom. Oda fogok hatni, hogy magyar ember vendégidegen iparost, kereskedőt, ügyvédet, orvost, mérnököt, írót, hírlapírót stb. lehetőleg egy fillérrel sem támogasson. Vagyis a magyar faj rovására történt eddigi gazdasági túlsúlyokat, uralmukat is ellensúlyozni igyekszem.

 Esküszöm, hogy magyar fajtestvéreimmel megértetni igyekszem a kétharmad Magyarország eltékozlásával, négy millió fajtestvérünknek rabsorba jutásával nemzetünket ért szerencsétlenség és szégyen nagyságát. Magyar lelkiismeretünket felrázni igyekszem annak a ténynek szívünkbe égetésével, hogy a szétszaggató népek, különösen a németek lángoló faji öntudatának, a germán és szláv faj világuralmi álmainak korszakában, az évezred legnagyobb szerencsétlensége és szégyene szakadt a ma is faji öntudatlan, idegenimádó magyarságra. Meggyőzni igyekszem minden magyart, hogy ősi örökséget, rabsorba jutott testvért veszni hagyni hazaáruló és fajáruló becstelenség volna. Esküszöm tehát, hogy küzdeni fogok a jogtalanul elrabolt országterületek visszaszerzéséért és rabtestvéreink felszabadításáért, valamint a magyar feudalizmus által a földteke minden zugába szétüldözött magyaroknak Nagy-Magyarországon való egyesítéséért!

 Esküszöm, hogy a Világegyetemisten örök törvényeit igyekszem érvényesíteni a magyar külpolitikában is. Természettörvényszerűleg ápolni fogom az összes turáni népek rokoni, kulturális, gazdasági és politikai kapcsolatainak törekvését is. Valósításhoz igyekszem juttatni a japán térképek szerint a
Csendes-óceántól a nyugati magyar határig tervezett turáni világbirodalom káprázatos álmát.

 Esküszöm végül az ősi Világegyetemistenre és nagy őseink, vértanúink emlékére, hogy az itt felsorolt és a kapcsolatos magyar öntudatosító, megmentő, megerősítő célok eléréséért nagyobb kitartással és bátorsággal fogok küzdeni, mint a többi megújhodó népek faji öntudatra ébredt legjobbjai a maguk
fajtájának megújhodásáért küzdöttek. Annyival nagyobb kitartással és bátorsággal, amennyivel a megújhodás előtt szintén beteg népeknél súlyosabban bénították, elbetegítették a magyart az itteni nemzetgyilkos tényezők: a magyar fülekbe, lelkekbe kilenc évszázad óta forró narkotikum-ólmot öntögető, az
élesen látó legjobb magyarok szemeit kiszúró, vagy testét felnégyelő svábjellegű álmagyar klerikalizmus, feudalizmus, újabban a zsidó klerikalizmus és 400 év óta a Habsburgok. Annyira fogok küzdeni, hogy a mi küzdelmeinket is nemzetünk, fajunk megújhodásával jutalmazza az igazságos Történelmi Gondviselés. Létre igyekszem hozni a cél érdekében a fajmagyar-jellegű társadalmi egyesületek és a politikai pártok egyesülését s azokban az összetartó, fegyelmezett magatartást. A célokért a közös küzdelmek közben bajba került fajtestvéreimmel szolidaritást vállalok, azokat soha, semmi körülmények között magukra nem hagyom. Egyszóval erőmhöz képest mindent megteszek, hogy azt a csúfos nemzethalált, amely főképpen az idegenimádás és bátortalanság miatt e nemzetre leselkedik, megakadályozhassuk és ismét „királyi szittya néppé” erősödhessen a magyar! Magyar Testvéreim megvetése sújtson, ősi Istenünk büntessen, ha esküszegő leszek.

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193. . . . . . . . . . . . . . . . . . hó . . . . . nap

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Turáni Roham, 1935. XI. 17.