Mit akarunk? (23.)

 Mit akarunk? (23.)

 A kereszténység 2000 éves fennállásának titka nem az örömhír
(evangélium) isteni eredetén alapszik, mert hisz a tovatűnő
évezredekkel szemben „szent tanítások” fennmaradását más
vallási irányzatok is ki tudták mutatni. A sinto, budha, párszi és
még sok – a kereszténységet megelőző – ősrégi vallást a hívek
milliói szintén isteni kinyilatkoztatásnak hiszik. Hogy melyik
a „valódi isteni kinyilatkoztatás”, vagy mindegyik az e, hitbölcseleti vitákkal a keresztények soha sem fogják eldönteni!

 Még kevésbé azzal az egyoldalúsággal, amellyel egyedül a kereszténység részére sajátítják ki „az igazi isteni kinyilatkoztatás
tanát”.

 A kereszténység szerint János Jelenések utolsó betűjével a
kinyilatkoztatás korszaka lezárult. Az újszövetség szent könyv,
amelynek tanításait megváltoztatni, vagy kétségbe vonni bűn.
A kutatás és az ésszerű gondolkodás rájött, hogy a kereszténység alapját képező örömhír emberi szellem terméke.

 Nagy része képzeleten múlik. Az ószövetségben természettudomány ellenes dolgok halmazát találjuk: Jákob birkózik Istennel, akit legyőz és addig nem engedi el, míg őt és népét meg nem áldja. Színes mesékkel igyekszik
bizonyítani, hogy „legméltóbb” népét Isten maga részére
kiválasztotta. A nemi élettel kapcsolatban sok, nem szent könyvbe való elbeszélést tartalmaz.

 Véleményünk szerint szent könyvben „közönségesnek” nem
lehet helye, hanem csak olyan magasztos és nemes dolgoknak,
amelyek az emberiség eszményképéül szolgálhatnak.

 Az ószövetségben vannak értékes erkölcsi törvények, de ezek
azért értékesek, mert már előbb is, mint örök értékűek – a turáni
népek világában - megvoltak. Mindent egybevetve, rájövünk a
fehér ember súlyos vallási tévedéseire és hiszékenységén alapuló – de letűnőfélben lévő – szellemvilágára. Láthatjuk, hogy nem az isteni eredet, hanem ez a nevelési irányzat biztosította a 2000 évet a kereszténység részére. Rá kell eszmélnünk, hogy Isten az emberi lelkekben minden időben kinyilatkoztatta és kinyilatkoztatja magát az ő törvényszerűsége által, ami örök időkön keresztül munkálkodó természeti erő.

 Az isteni kinyilatkoztatásnak tettünk mi turáni egyistenhívők
eleget, amikor egyházi mozgalmunkat megindítottuk. Akarjuk,
hogy látókká legyenek fajtestvéreink szemei és értelmükkel
fogják fel a múlt tévedéseit, amelyeknek tanulságaiból kell
felépülni egy magyarabb és eszményibb társadalom testi és lelki
életének. Új szellemi és lelki irányzatot teremtettünk s ezért az
újszövetség helyébe a természet törvényét, az erkölcsi rendet állítjuk, amelyet Isten az emberek szívébe is bele vésett.

 Dr. Dénes Sándor

 Turáni Roham, 1937. X. 7.